Späť

Viete na koľko dovolenky máte nárok?

Základná výmera dovolenky zamestnanca je minimálne 4 týždne. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku, je najmenej 5 týždňov (nemusí dokladať žiadne potvrdenia). Dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta, majstra odbornej výchovy a vychovávateľa je minimálne 8 týždňov v kalendárnom roku.

Dĺžka dovolenky je ustanovená v kalendárnych týždňoch. Týždňom dovolenky je 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Zamestnanec môže čerpať dovolenku aj v kratších častiach, a to v pracovných dňoch. Počet pracovných dní v rámci jedného týždňa môže byť rôzny. Závisí od spôsobu rozvrhnutia pracovného času. Pre zamestnancov s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom a s 5-dňovým pracovným režimom predstavuje týždeň dovolenky 5 pracovných dní.

Dovolenka za odpracované dni

Za nepretržité trvanie pracovného pomeru sa podľa § 110 ods. 2 Zákonníka práce považuje aj skončenie predchádzajúceho pracovného pomeru a bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru zamestnanca k tomu istému zamestnávateľovi.

Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával uňho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má podľa § 101 Zákonníka práce nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Podľa § 109 ods. 6 Zákonníka práce sa za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) dovolenka za odpracované dni zamestnancovi kráti o 1 až 2 dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítavajú.

Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú. Podľa § 102 Zákonníka práce je pomerná časť dovolenky za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.

Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí podľa § 105 Zákonníka práce dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

 

Zamestnanec má nárok na dodatkovú dovolenku, ak:

 • trvale pracuje v zdravotníckych zariadeniach, kde sa ošetrujú chorí s nákazlivou formou tuberkulózy a syndrómom získanej imunitnej nedostatočnosti (HIV/AIDS),
 • je na pracovisku pri práci s infekčnými materiálmi priamo vystavený ich pôsobeniu,
 • je pri práci vystavený väčšiemu množstvu ionizujúceho žiarenia,
 • priamo ošetruje duševne chorých alebo mentálne postihnutých ľudí,
 • pracuje nepretržite aspoň jeden rok v tropických alebo iných zdravotne obťažných oblastiach,
 • vykonáva obzvlášť namáhavú prácu, pri ktorej je vystavený pôsobeniu škodlivých fyzikálnych a chemických látok,
 • pracuje v prostredí s karcinogénnymi látkami.

Za dodatkovú dovolenku sa neposkytuje náhrada mzdy, táto sa musí prednostne vyčerpať
 

Počet dní dovolenky

 • Základná výmera dovolenky je najmenej 4 týždne.
 • Ak dovŕšite 33 rokov, máte nárok na 5 týždňov dovolenky.
 • Štátni zamestnanci majú základnú výmeru dovolenky dlhšiu – 5 týždňov. Ak d daný rok dovŕšia 33 rokov, majú nárok na 6 týždňov dovolenky.
 • Riaditelia škôl, školských výchovno-vzdelávacích zariadení, špeciálnych výchovných zariadená a ich zástupcovia, učitelia, pedagogickí asistenti, majstri odbornej výchovy a vychovávatelia majú dovolenku najmenej 8 týždňov.
 • Dovolenka sa vypočítava pomerovo. Ak máte napr. zmluvu na dobu určitú, pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.

 

zdroj: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

 

 


Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty sidebar search. Prosím, skúste to neskôr.