Späť

Byť uchádzačom o zamestnanie a súčasne pracovať je možné. Ale všetko s mierou.

Uchádzač o zamestnanie môže vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovno právneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, ak mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností nepresiahne 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitné predpisu platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny.


Nakoľko sa od 01.07.2014 neupravuje výška životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, maximálna výška mzdy alebo odmeny za vykonávanie zárobkovej činnosti uchádzačom o zamestnanie zostáva aj naďalej vo výške 148,57 € (brutto).


Výpočet maximálnej výšky mzdy alebo odmeny v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) zákona o službách zamestnanosti:
· životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu - 198,09 €
· 75% zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu - 148,57 €


Uchádzač o zamestnanie je do ôsmich kalendárnych dní povinný preukázať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodné skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie t. j. skutočnosti o výške mzdy/odmeny za uplynulý kalendárny mesiac, ak výšku mzdy/odmeny/ (148,57 € - brutto) presiahol.


Ak uchádzač o zamestnanie výšku mzdy/odmeny za vykonávanie zárobkovej činnosti presiahol, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny začne voči uchádzačovi o zamestnanie správne konanie vo veci vyradenia uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom, ktorým prestal spĺňať podmienku podľa ust. § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 


Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty sidebar search. Prosím, skúste to neskôr.