Späť

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) vzťahujúce sa na služby Webstánky JOBfish.eu

1. Všeobecné ustanovenia

a. Nezisková organizácia Centrum pokročilých technológií Bratislava n.o. (Skrátene: CEPTEM Bratislava n.o.), so sídlom Martinská 35, 821 05 Bratislava, IČO: 42166713, registrovaná v Ústrednom registri neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra SR (ďalej len „Prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom internetovej Webstánky www.jobfish.eu (ďalej len „Webstránka"), a Prevádzkovateľ služieb v oblasti podpory rozvoja trhu práce prostredníctvom Webstránky www.jobfish.eu

b. Predmetom služieb Prevádzkovateľa sú poskytovanie priestoru na Webstránke Záujemcom o prácu i Zamestnávateľom.

c. Predmetom služieb Prevádzkovateľa nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. Definície pojmov vo VOP

Záujemca o prácu – je fyzická osoba, ktorá si na Webstánke hľadá zamestnanie prostredníctvom pracovných ponúk od Zamestnávateľov

Zamestnávateľ – je právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala na Webstánke ako zamestnávateľ/firma/spoločnosť/

Klienti – sú zaregistrovaní Záujemcovia o prácu a Zamestnávatelia na Webstánke JOBfish.eu

Newsletter – voliteľná služba zasielania informácií Klientom v určitých intervaloch elektronickou formou (e-mailom) z webstránky

Životopis – súbor informácií (osobné údaje, história zamestnaní, pracovných skúseností, znalosti, skúsenosti, danosti a pod) o Záujemcovi o prácu

Videovizitka – obrazový motivačný Životopis vo formáte videa

Služby Webstránky – rôzne produkty Webstránky, ktoré môžu využívať Záujemcovia o prácu i Zamestnávateľia

Pracovná ponuka – je zverejnený súbor informácií na Webstánke Zamestnávateľom, ktorým charakterizuje existujúce voľné pracovné miesto/a, za účelom nájdenia vhodného zamestnanca

3. Služby Záujemcom o prácu

Záujemcovia o prácu si môžu bez registrácie prezerať Webstránku a vyhľadávať pracovné ponuky za účelom nájsť si prácu.

Registrovaní záujemcovia o prácu môžu využívať nasledujúce služby/operácie:

- Doplňovať a upravovať užívateľské konto

- Kedykoľvek vytvoriť/vyplniť a upravovať svoj Životopis

- Reagovať na zverejnené pracovné ponuky Zamestnávateľmi

- Vyhľadávať pracovné ponuky na základe rozšírených kritérií a výsledky uchovávať vo svojom konte

- Prispievať do diskusie

- Pripojiť fotografiu (pripojenie linky na internetovú adresu mimo Webstánky)

- Pripojiť Videovizitku (prostredníctvom linky na internetovú adresu mimo Webstánky)

- Sprístupniť svoj životopis Zamestnávateľom

- Využívať službu newsletter s možnosťou kedykoľvek prijímanie e-mailov zrušiť

- Ďalšie služby podľa aktuálnej ponuky

Spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Záujemcu o prácu za účelom zverejnenia jeho životopisu na Webstánke v databáze Záujemcov o prácu a následne nájdenia práce.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu:

- Meno a priezvisko

- Trvalý pobyt

- e-mail

- dosiahnuté najvyššie vzdelanie

- pohlavie

- hľadaná pracovná pozícia

- hľadaná pracovná oblasť

- geografická oblasť záujmu o pracovnú pozíciu

- druh pracovného pomeru

Prevádzkovateľ nespracúva žiadnu osobitnú kategóriu osobných údajov v zmysle § 13 zákona zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záujemca o prácu dáva dobrovoľne súhlas na spracovanie jeho osobných údajov vždy pri registrácii. Bez súhlasu s VOP nie je možné vykonať registráciu.

Záujemca o prácu registráciou súhlasí, že:

- bude zaradený do databázy Záujemcov o prácu

- jeho osobné údaje budú sprístupnené Zamestnávateľom za účelom výberu vhodného zamestnanca

- Údaje Záujemcu o prácu budú evidované v databáze 2 roky odo dňa posledného prihlásenia do Webstánky.

Záujemca o prácu týmto potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv ako dotknutej osoby pri spracúvaní jeho osobných údajov Prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, najmä práva písomne žiadať informácie týkajúce sa povahy, rozsahu a ostatných podmienok spracúvania osobných údajov, práva nesúhlasiť s konaním prevádzkovateľa súvisiacim so spracúvaním jeho osobných údajov a v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov práva podať oznámenie na Úrad na ochranu osobných údajov.

Záujemca o prácu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom vo VOP, resp. ako budú následne Záujemcom o prácu prevádzkovateľovi podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracúva ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia služieb Webstánky. Záujemca o prácu udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na Webstánke www.jobfish.eu v časti Prihlásenie.

Prevádzkovateľ Webstánky www.jobfish.eu sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom riadneho poskytovania služieb v zmysle všeobecných obchodných podmienok určených prevádzkovateľom.

Povinnosti a práva Záujemcu o prácu

- Záujemca o prácu je povinný uvádzať pravdivé, úplné a aktuálne údaje

- Záujemca o prácu nesmie používať vulgarizmy a spôsoby, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a etikou

- Záujemca o prácu môže písomnou žiadosťou doručenou Prevádzkovateľovi vyžadovať od Prevádzkovateľa informácie, či o ňom Prevádzkovateľ spracúva údaje, ich zoznam, účel, okolnosti a podmienky spracúvania a informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje. Záujemca si môže písomne vyžiadať opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov ako aj uplatňovať ďalšie svoje práva v zmysle ustanovenia § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

4. Služby Zamestnávateľom

Zamestnávatelia si môžu bez registrácie prezerať Webstránky a prezerať pracovné ponuky, čítať novinky z oblasti trhu práce zverejňované prevádzkovateľom.

Registrovaní Zamestnávatelia môžu využívať nasledujúce služby/operácie:

- Doplňovať a upravovať svoje užívateľské konto

- Zverejňovať/aktualizovať a mazať ponúkané pracovné ponuky – prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zmazať pracovnú ponuky ktoré budú: obsahovať reklamu, v sebe zahŕňať viac rôznych pracovných miest, závádzajúce alebo neúplné, pornografického alebo erotického zamerania, v rozpore s dobrými mravmi a etickým prístupom,

- Komunikovať so Záujemcami o prácu

- Prispievať do diskusií

- Pripojiť fotografiu = logo firmy pre zverejnenie na Webstánke

- Sprístupniť svoj firemný profil užívateľom Webstánky

- Prezerať si databázu životopisov záujemcov o prácu

- Využívať službu newsletter s možnosťou kedykoľvek prijímanie e-mailov zrušiť a

- Ďalšie služby podľa aktuálnej ponuky

Zamestnávateľ je plne zodpovedný za obsahovú a grafickú kvalitu poskytnutých podkladov Prevádzkovateľovi , vrátane autorských práv k dodaným podkladom.

5. Cenník

Všetky služby Webstánky JOBfish.eu pre Záujemcov o prácu ako aj pre Zamestnávateľov sú poskytované bezplatne.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť aj prémiové balíčky služieb a produktov za poplatok.

6. Záverečné ustanovenia

- Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Aktuálne a platné znenie VOP je vždy zverejnené na Webstánke v časti http://www.jobfish.eu/sk/vseobecne-obchodne-podmienky-vop/ . Vo VOP je vždy uvedený dátum, od ktorého sú platné. V prípade zmeny alebo úpravy VOP budú už zaregistrovaní Zamestnávatelia a Záujemcovia o prácu infomovaný prostredníctvom Newsletteru alebo vo svojom konte na Webstánke.

- Vo VOP je zakotvený právny vzťah medzi Prevádzkovateľom, Zamestnávateľom a Záujemcom o prácu.

- Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nenesie zodpovednosť za obsahovú časť Webstánky, ktorú zverejnil Záujemca o prácu alebo Zamestnávateľ.

- Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nenesie zodpovednosť za grafický obsah (logá, logotypy, bannery a pod.) Webstánky, ktorú zverejnil Záujemca o prácu alebo Zamestnávateľ.

- Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím služieb a produktov na Webstánke zodpovedá výlučne Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím služieb a produktov na Webstánke.

Ttieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) nadobúdajú platnosť dňom 11.09.2014

 


Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty sidebar search. Prosím, skúste to neskôr.